Talentové prijímacie skúšky 2024

Milí záujemcovia o štúdium,

riaditeľstvo ZUŠ Valaliky vyhlasuje

 

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

na školský rok 2024/2025 v termíne

21. máj 2024

na všetkých elokovaných pracoviskách v čase

od 13.00 do 17.30 hod.

 

Elektronické prihlášky môžete zasielať do 13. mája 2024.

 

Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a doniesť na talentové skúšky.

Na talentové skúšky si pripravte:

 v hudobnom odbore ľubovoľnú pieseň (zaspievať)

 v tanečnom odbore vlastnú choreografiu v trvaní aspoň  1,5 minúty, ktorú si dieťa vopred doma pripraví.

 vo výtvarnom odbore 2 ľubovoľné kresby/maľby

 v literárno-dramatickom odbore krátku recitáciu/improvizáciu

Kritériá prijatia:

https://zusvalaliky.sk/studium/

Ak máte záujem o kombináciu odborov (napr. hudobný a výtvarný), vyplňte samostatnú prihlášku pre každý odbor. Prosím, používajte diakritiku a overte správnosť údajov, nakoľko údaje tvoria podklad pre vysvedčenia a pod.

Ak sa Vám pri vypisovaní prihlášky neobjavia vo výbere slovenské školy, je potrebné kliknúť vpravo hore na ikonu slovenskej vlajky.

Ak sa Vám nepodarí podať elektronickú prihlášku, môžete vypísať prihlášku v printovej podobe na talentových skúškach.

Záujemca sa stáva žiakom školy až po prijatí

na základe úspešného vykonania talentových skúšok, nielen odoslaním prihlášky.

O prijatí rozhoduje riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho konania a voľných kapacít.

V prípade naplnenia kapacity bude prijímanie závisieť od počtu získaných bodov a odporúčaného veku na prijatie.

Deti MŠ prijímame iba v prípade, že bude dostatočný počet žiakov na zriadenie skupiny predškolského veku.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude zaslané poštou do 15. 7. 2024.

Žiaci neprijatí z dôvodu nedostatku miesta môžu byť prijatí v neskoršom termíne na neobsadené miesto.

  

Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná umelecká škola Valaliky, so sídlom Kostolná 10 Valaliky, 04413, IČO: 35544325:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-25495

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie .