História a súčasnosť

Pohľad do histórie školy

      Škola vznikla 1. septembra 1975 a jej vtedajším sídlom bola obec Ždaňa. Škola v tom období niesla názov Ľudová škola umenia v Ždani a jej zriaďovateľom bol Okresný národný výbor – odbor školstva Košice – okolie.

     Sídlo zmenila v roku 1986 a dodnes sídli v obci Valaliky, v súčasnosti na Kostolnej ul. č. 10.

     Dňom 1. júla 2002 sa stala zriaďovateľom školy Obec Valaliky a škola má od tohto roku i právnu subjektivitu. Spočiatku škola poskytovala vzdelanie len v odbore hudobnom a výtvarnom, v roku 1980 pribudol odbor literárno-dramatický a v roku 1986 odbor tanečný.

     Prvou riaditeľkou školy bola p. Mária Kissová, ktorá vo funkcii pôsobila 9 rokov (1975 – 1984). Ďalších 10 rokov školu viedol p. Vincent Svat (1984 – 1994). Nasledujúcich 25 rokov (1994 – 2019) bola riaditeľkou školy p. Darina Gazsiová DiS. art. V súčasnosti na pozícii riaditeľky školy pôsobí p. Anna Gordan DiS. art.

 

Súčasnosť

      Základná umelecká škola Valaliky poskytuje žiakom so zvýšeným záujmom a predpokladmi o umeleckú tvorbu primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v základnom štúdiu, vzdelávanie v II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých v týchto 4 odboroch:

hudobný

výtvarný

tanečný 

literárno-dramatický

 

     Ústredným poslaním umeleckej školy je prinášať možnosť umelecky sa vzdelávať deťom žijúcim v obciach košického okolia, vyzbrojiť žiakov vedomosťami a zručnosťami z oblasti umenia, a tak obohacovať ich osobný a spoločenský život v kultúrne rozmanitej spoločnosti. Absolventi školy sú schopní tvoriť, interpretovať a prijímať umenie. V druhej línii škola pripravuje žiakov na štúdium na stredné a vysoké školy s umelecko-pedagogickým zameraním.

     Prednosťou školy je tím tvorivých pedagógov, ktorí denne dokazujú, že umenie je kľúč k tomu, ako napĺňať životy detí hodnotami, úspechom, šťastím a krásou. Sú zanietení k dosahovaniu spoločného cieľa- tým sú úspechy našich žiakov, spokojnosť a ocenenie rodičov, záujem širokej verejnosti.

     Špecifikom školy sú elokované pracoviská v 9 obciach v okolí Košíc:

Bidovce, Budimír, Čaňa, Kysak, Rozhanovce, Ruskov, Seňa, Slanec a Valaliky- Poľná. Toto špecifikum jednoznačne udáva charakter jej činností, ovplyvňuje podmienky výučby a celý systém riadenia školy.

 

     Škola nedisponuje vlastnou budovou. Činnosť školy je teda viazaná na priestorové možnosti zriaďovateľa školy, t. j. obce Valaliky a na priestory základných škôl- elokovaných pracovísk. Zásadne to ovplyvňuje organizáciu vyučovacieho procesu, umeleckej činnosti školy a spolupráce zamestnancov.

     Žiaci školy dosahujú výborné výsledky, a to i v rámci celoslovenských súťaží, najmä v hudobnom odbore. Žiaci úspešne reprezentujú školu i obec Valaliky i na medzinárodnej úrovni v rámci festivalov, súťaží a družobných podujatí. Úroveň podujatí školy je rovnako na vysokej úrovni. Škola reflektuje na potreby kultúrno- spoločenského diania obce Valaliky i okolitých obcí. 

     V súčasnosti má škola takmer 700 žiakov. Kapacita školy na pracoviskách vo Valalikoch je cca 115 žiakov, približne 600 žiakov v závislosti od meniaceho sa celkového počtu študuje na elokovaných pracoviskách.