Štúdium

Prijímanie žiakov

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacích talentových skúšok, ktoré organizujeme spravidla v mesiaci máj, v prípade voľných kapacít i v prvom týždni mesiaca september. Dátum talentových skúšok je propagovaný na webovom sídle školy, facebookovom profile, tiež  prostredníctvom oznamov na všetkých pracoviskách a na informačných tabuliach školy.

 Kritériá prijatia žiakov

v hudobnom odbore:

֎ hudobný sluch (intonácia, rozlišovanie tónov a pod.)

֎ rytmické cítenie (schopnosť rytmizácie krátkych rytmických úsekov)

֎ spev piesne

֎ predpoklady na hru na jednotlivých nástrojoch

 

vo výtvarnom odbore:

֎ kresba- zistenie motorických a pozorovacích schopností dieťaťa

֎ výtvarné stvárnenie zadanej témy

֎ psychosomatické predpoklady

 

v tanečnom odbore:

V rámci talentových skúšok budú zisťované u dieťaťa:

  • Rytmické vlohy
  • Pohybové predispozície
  • Schopnosť sluchom rozlíšiť zmeny v hudbe
  • Schopnosť zorientovať sa v priestore a rozlišovať pravú stranu od ľavej
  • Pohybová pamäť – schopnosť zapamätať si krátku tanečnú variáciu

V závere talentových prijímacích skúšok dieťa predvedie vlastnú choreografiu v trvaní aspoň  1,5 minúty, ktorú si vopred doma pripraví.

 

v literárno-dramatickom odbore:

֎ rečový prejav- prednes poézie, alebo prózy

֎ dramatická hra- spájanie pohybu s konkrétnou situáciou, alebo hudbou

֎ psychosomatické predpoklady

 

Na štúdium (prípravné, základné, skrátené a ŠPD) je možné prijať žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov, ktorá je predpokladom pre ich úspešný rozvoj v danom študijnom programe.

Možnosti štúdia

V hudobnom odbore ponúkame možnosť študovať spev a hru na hudobných nástrojoch:

Pracovisko:

Vyučované nástroje:

Bidovce

klavír, akordeón, keyboard, flauta

Budimír

klavír, husle, gitara, flauta

Čaňa

klavír, spev, flauta

Kysak

klavír

Rozhanovce

klavír, flauta, akordeón, bicie nástroje, husle

Ruskov

klavír

Seňa

klavír, cimbal

Slanec

klavír, gitara

Valaliky, Kostolná ul.

akordeón, gitara, bicie nástroje, keyboard, klavír, husle

Valaliky, Poľná ul.

klavír, spev, husle, akordeón, gitara, flauta, kontrabas

 

Štúdium vo výtvarnom odbore ponúkame na pracoviskách: Valaliky- Poľná 8, Bidovce, Budimír, Čaňa, Rozhanovce, Ruskov, Seňa. Žiaci štúdiom získavajú zručnosti v predmetoch kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti a práca s materiálom.

 

V tanečnom odbore je cieľom vyučovania získať zručnosti v oblasti klasického, moderného, scénického a ľudového tanca. Štúdium prebieha na pracovisku vo Valalikoch, Poľná 8.

 

Literárno-dramatický odbor prináša možnosť nadobudnutia základných zručností v umeleckom prednese, dramatickej hre, mimickom prejave a pod. V odbore je možné študovať na pracovisku v Slanci. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.