Rada školy

Predseda RŠ

Mgr. Pavol   K a c v i n s k ý (za zriaďovateľa)

Členovia RŠ za:

 

– pedagogických zamestnancov

Petra   H a n u s  DiS. art.

 

Ľudmila   S á s f a i o v á  DiS. art.

– ostatných zamestnancov

Renáta   P a n c u r á k o v á

Zástupcovia rodičov

Peter   D z u r o

 

Marek   H a l u š k a

 

Mgr. Zuzana   I v a n o v á

 

Eva   V i z n e r o v á

Zástupcovia zriaďovateľa

Helena   J a k a b o v á

 

Ing. Aneta  P e t r i l á k o v á  

 

PhDr. Matúš   V y r o s k o, PhD.