Rada školy

Predseda RŠ

Ľudmila   S á s f a i o v á  DiS. art.

Členovia RŠ za:

 

    – pedagogických zamestnancov

Petra   H a n u s  DiS. art.

    – ostatných zamestnancov

Renáta   P a n c u r á k o v á

Zástupcovia rodičov

Gabriela   N a g y o v á

 

Peter   D z u r o

 

Štefan   C h r o b á k

 

Marek   H a l u š k a

Zástupcovia zriaďovateľa

Helena   J a k a b o v á

 

Mgr. Pavol   K a c v i n s k ý

 

Roman   L e š k o

 

Mgr. Matúš   V y r o s t k o