Poplatky

Školné

Variabilný symbol Vám bude vygenerovaný a zaslaný.
IBAN pre platby školného je odlišný od IBAN-u pre platby do Rady rodičov.

Všeobecne záväzným nariadením obce Valaliky VZN č. 3/2022 je stanovená výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ Valaliky takto:

 

Poplatok pri odovzdaní čestného prehlásenia:

Odbor

Druh štúdia

Suma v €

 

HO

Prípravné štúdium

6 €

 

I. a II. stupeň základného štúdia

9 €

 

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov

40 €

 

Štúdium druhého nástroja alebo spevu

25 €

VO, TO, LDO

Prípravné štúdium

5 €

 

I. a II. stupeň základného štúdia

7 €

 

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov

18 €

 

 

 

 

Poplatok bez čestného prehlásenia:

Odbor

Druh štúdia

Suma v €

 

HO

I. a II. stupeň základného štúdia

25 €

 

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov

25 €

VO, TO, LDO

I. a II. stupeň základného štúdia

18 €

 

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov

18 €

 

Príspevok sa platí bankovým prevodom, alebo poštovými peňažnými poukazmi typu U na účet školy, do 7. v mesiaci, alebo polročne do 30.9. a 28.2. 

 

IBAN: SK16 5600 0000 0093 0966 2003

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

1.      Zákonný zástupca žiaka uhrádza náklady stanovené týmto VZN včas a bezodkladne.

2.      Zákonný zástupca je povinný predložiť základnej umeleckej škole rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho doručení (hmotná núdza, životné minimum).

Poplatky do fondu Rady rodičov pri ZUŠ Valaliky

Rodičovský príspevok sa platí raz ročne bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na účet Rady rodičov.

Výška rodičovského príspevku do fondu RR bola odsúhlasená plénom na schôdzi Rady rodičov pri ZUŠ Valaliky dňa 18. októbra 2022.

 

Výška príspevku:               20 € za prvé dieťa

                                          10 € za každé ďalšie študujúce dieťa

                                          10 € za každý ďalší študijný odbor

 

IBAN:     SK66 0900 0000 0000 8920 3604

VS:         neuvádzať

Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa/detí a študijné odbory (HO, VO, TO, alebo LDO).

 Finančné prostriedky z vašich príspevkov sú využívané na plnohodnotné zabezpečenie podujatí organizovaných pre našich žiakov, na pokrytie nákladov spojených s účasťou na celosloven-ských, krajských a regionálnych súťažiach, na odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy                      na mimoškolských súťažiach a podujatiach, na zakúpenie vecných cien v rámci školských súťaží, odmeny za účinkovanie v rámci koncertov školy, za prezentáciu výtvarných prác v rámci verejných výstav, na nákup pomôcok na skvalitnenie výučby, nákup a drobné opravy hudobných nástrojov, nákup kostýmov na verejné vystúpenia a pod.

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami fondu RR je každoročne zverejnená na plenárnom zasadnutí Rady rodičov a k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.