Poplatky

Školné

Výzva k platbe spolu s variabilným symbolom Vám bude zaslaná.

Všeobecne záväzným nariadením obce Valaliky VZN č. 3/2023 je výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom stanovená takto:

1. Za štúdium v hudobnom odbore – individuálne vyučovanie prispieva: 

   a) zákonný zástupca žiaka v prípravnom štúdiu mesačne sumou 10 €

   b) zákonný zástupca žiaka v základnom štúdiu I., II. stupeň za vyučovanie na jednom hudobnom nástroji, resp. speve mesačne sumou 12 €

   c) zákonný zástupca žiaka v základnom štúdiu I., II. stupeň za vyučovanie na druhom hudobnom nástroji, resp. speve mesačne sumou 40 €

   d) dospelá osoba nad 25 rokov v štúdiu pre dospelých mesačne sumou 60 €

2. Za štúdium vo výtvarnom, tanečnom, literárno – dramatickom odbore – skupinové vyučovanie prispieva: 

   a) zákonný zástupca žiaka v prípravnom štúdiu mesačne sumou 8 €

   b) zákonný zástupca žiaka v základnom štúdiu I., II. stupeň mesačne sumou 10 €

   c) zákonný zástupca žiaka v základnom štúdiu I., II. stupeň za vyučovanie v druhom skupinovom vyučovaní mesačne sumou 15 €, 

   d) dospelá osoba nad 25 rokov v štúdiu pre dospelých mesačne sumou 25 €

 

IBAN: SK16 5600 0000 0093 0966 2003 (iba pre školné)

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

1.      Zákonný zástupca žiaka uhrádza náklady stanovené týmto VZN včas a bezodkladne.

2.      Zákonný zástupca je povinný predložiť základnej umeleckej škole rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho doručení (hmotná núdza, životné minimum).

Poplatky do fondu Rady rodičov pri ZUŠ Valaliky

IBAN pre platby do Rady rodičov je odlišný od IBAN-u pre platby školného.

Rodičovský príspevok sa platí raz ročne bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na účet Rady rodičov.

Výška rodičovského príspevku do fondu RR bola odsúhlasená plénom na schôdzi Rady rodičov pri ZUŠ Valaliky dňa 18. októbra 2022.

 

Výška príspevku:               20 € za prvé dieťa

                                          10 € za každé ďalšie študujúce dieťa

                                          10 € za každý ďalší študijný odbor

 

IBAN: SK66 0900 0000 0000 8920 3604

VS: neuvádzať

Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa/detí a študijné odbory (HO, VO, TO, alebo LDO).

 Finančné prostriedky z vašich príspevkov sú využívané na plnohodnotné zabezpečenie podujatí organizovaných pre našich žiakov, na pokrytie nákladov spojených s účasťou na celosloven-ských, krajských a regionálnych súťažiach, na odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy                      na mimoškolských súťažiach a podujatiach, na zakúpenie vecných cien v rámci školských súťaží, odmeny za účinkovanie v rámci koncertov školy, za prezentáciu výtvarných prác v rámci verejných výstav, na nákup pomôcok na skvalitnenie výučby, nákup a drobné opravy hudobných nástrojov, nákup kostýmov na verejné vystúpenia a pod.

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami fondu RR je každoročne zverejnená na plenárnom zasadnutí Rady rodičov a k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.