Odbory

Hudobný odbor

Od založenia školy je odborom najpočetnejším a súčasne i najúspešnejším v kontexte mimoškolských úspechov. Centrom aktivít hudobného odboru je koncertná činnosť v rámci verejných, interných, triednych a výchovných koncertov školy, ale i množstva kultúrno-spoločenských podujatí. Spolupráca hudobného odboru s ostatnými odbormi školy prebieha najmä v rámci verejných koncertov, ktoré sú prezentáciou všetkých našich odborov– ich súčasťou sú teda výstavy výtvarných prác našich žiakov a performácie žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru.

Motivačným prvkom sú školské súťaže žiakov hudobného odboru, a to klavírne ročníkové súťaže a inštrumentálno-vokálna prehliadka žiakov školy. Tieto súťaže sú už neodmysliteľnou súčasťou aktivít hudobného odboru. Poskytujú žiakom priestor na prezentáciu svojho talentu, možnosť zažiť úspech a spoznávať svoje hranice, umelecké i osobné. Sú tiež odrazovým mostíkom pre účasť na mimoškolských súťažiach, na ktorých naši žiaci pravidelne zaznamenávajú úspechy.

V rámci hudobného odboru na škole pôsobí Husľový komorný súbor, Žiacky ľudový súbor, hudobné skupiny a gitarové komorné zoskupenia. Jedným zo špecifík je i množstvo jedinečných komorných zoskupení, ktoré pravidelne vznikajú pri príležitosti verejných vystúpení a sú pestrým dôkazom skvelej spolupráce tímu učiteľov.

Hudobný odbor pravidelne spolupracuje s umeleckými školami Košíc a košického okolia, tiež s konzervatóriami a kultúrnymi inštitúciami. 

Výtvarný odbor

Je druhým najpočetnejším odborom školy. Srdcom odboru je ateliér vo Valalikoch. Spomínané špecifikum školy- elokované pracoviská, udávajú i vo výtvarnom odbore možnosti a hranice činností. Žiaci výtvarného odboru pravidelne prezentujú svoje výtvarné výsledky v rámci verejných výstav, ktoré sú súčasťou verejných koncertov, no umelecky umocňujú i interné, triedne a výchovné koncerty školy. Žiaci si môžu svoje výtvarné zručnosti merať i prostredníctvom celoškolskej výtvarnej súťaže, ktorá je každoročnou súčasťou aktivít odboru a prebieha za úzkej spolupráce vyučujúcich a vedenia školy.

Výtvarný odbor je aktívnym účastníkom i takých podujatí organizovaných zriaďovateľom školy ako sú „Maľované Valalické vajíčko“ alebo iných tematických podujatí. Výtvarné scény, ktoré sú „šperkom“ verejných podujatí školy často výtvarne zdobia i množstvo kultúrno-spoločenských podujatí v obci Valaliky. Nezanedbateľnou je i skutočnosť, že práce žiakov sú spestrením interiérov našich elokovaných pracovísk počas celého roka. 

Tanečný odbor

Pedagogické osobnosti tanečného odboru, ktoré od roku 1986 na škole pôsobili vytvárali tanečné mozaiky a udávali smer, ktorým sa odbor poberal. Pestrosť zachytená v pohybe, príbehy a emócie vypovedané rečou tanca poprepletané umením ostatných odborov- tanečný odor dopĺňa obraz života našej ZUŠ.

V súčasnosti je centrom tanečného diania školy pracovisko vo Valalikoch. Od roku 1986 sú naštudované tanečné choreografie našich žiakov pevnou súčasťou verejných koncertov školy. Nielen to, prinášajú dotyk tanečného umenia na kultúrno-spoločenské podujatia obce Valaliky, i na podujatia okolitých obcí. Nemožno nespomenúť súbor „Mažoretky“, ktorý za takmer 20 rokov svojej existencie absolvoval desiatky reprezentačných vystúpení pre širokú verejnosť.  

Literárno- dramatický odbor

Počas rokov svojej existencie prezentoval literárno-dramatický odbor množstvo svojich naštudovaných predstavení v rámci verejných koncertov školy a výchovných koncertov. Žiaci prispievajú k týmto podujatiam i sprievodným slovom, či tematickými miniatúrami. Úspešné boli mnohé samostatné projekty, ktoré vznikali pod vedením vyučujúcich a boli prezentované početnému publiku. Rozprávky, muzikál, scénky… to všetko tvorí paletu pestrých vystúpení žiakov LDO. Žiaci zaznamenali úspechy i na mnohých celoslovenských súťažných prehliadkach.

Počas svojej činnosti odbor menil svoje pôsobisko v rámci viacerých pracovísk školy, v súčasnosti reprezentuje školu novozaložený dramatický súbor na elokovanom pracovisku v Slanci.

Ako pre všetky odbory, spolupráca s ostatnými odbormi v rámci verejných podujatí je i pre tento odbor príznačná.