Oznam pre žiakov v karanténe

Zákonný zástupca žiaka je na základe opatrení ministerstva školstva povinný informovať školu, že jeho dieťaťu bola nariadená karanténa, alebo je dieťa pozitívne na Covid 19!

Žiadame žiakov, ktorí majú zatvorenú triedu alebo školu (ZŠ), aby nenavštevovali ZUŠ. Termín a spôsob dištančného vzdelávania konzultujte, prosím, v takomto prípade s vyučujúcim.

Žiak, ktorý nebol na vyučovaní v ZŠ/SŠ viac ako tri dni, je povinný doniesť tlačivo o bezinfekčnosti aj do ZUŠ.

Na základe manuálu pre základné školy a školské zariadenia, vydaného MŠVVaŠ SR oznamujeme

zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Vstup cudzím osobám (iné osoby okrem zamestnancov a žiakov) do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti  danej osoby.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie.