Začiatok prezenčnej výučby od 2.3. (utorok)

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva, zriaďovateľa školy  a odporúčania RÚVZ od 2.3.2021 (utorok) obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie v hudobnom odbore pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Výučba spevu, hry na dychových nástrojoch a skupinové vyučovanie budú naďalej prebiehať dištančne – online.

Podmienkou nástupu žiaka do ZUŠ je negatívny výsledok testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní. Ak táto podmienka nebude splnená, žiak pokračuje v štúdiu dištančne. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať vyučujúcim.

Ohľadom podrobností Vás budú kontaktovať vyučujúci. 

Vyhlásenie zákonného zástupcu (čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti) (.docx)

Informácie pre dotknuté osoby (.docx)