Prihláška na talentové skúšky 2021

Prihlasovanie na štúdium je uzavreté.

Milí záujemcovia o štúdium, 

 

elektronickú prihlášku je možné vyplniť a podať (kliknutím na ODOSLAŤ) do 23.5.2021 (vrátane). Následne Vás prosíme túto prihlášku vytlačiť, podpísať a priniesť na talentové skúšky.

Ak máte záujem o kombináciu odborov (napr. hudobný a výtvarný), vyplňte samostatnú prihlášku pre každý odbor. Prosím, používajte diakritiku a overte správnosť údajov, nakoľko údaje tvoria podklad pre vysvedčenia a pod.

Odoslaním prihlášky sa nestávate žiakom školy.  Záujemca sa stáva žiakom školy až po prijatí na základe talentových skúšok. 


Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná umelecká škola Valaliky, so sídlom Kostolná 10 Valaliky, 04413, IČO: 35544325:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-25495

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie .